Meditation at Biel

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  สวดพระอภิธรรม ณ เมืองเบียน

ภาคสาย พระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ   จากนั้น กัลฯสุกัญญา แซ่ลี้  ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลห้า อาราธนาธรรม พระอาจารย์สวดพระอภิธรรม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุล ต่อด้วยพระอาจารย์พิจารณาผ้าบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมี กัลฯสุกัญญา แซ่ลี้ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกัน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระอาจารย์

ภาคบ่าย  พระอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่สาธุชนเรื่องหลักการนำธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จ ต่อด้วยพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ก่อนกลับสาธุชนร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญ และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขออนุโมทนาบุญ กับลูกพระธัมฯทั่วโลก มา ณ โอกาสนี้