บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน-22 เมษายน พ.ศ. 2558  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วขึ้นเพื่อบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีในวันคุ้มครองโลก  ซึ่งมีลูกพระธัมฯทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางมาร่วม ประพฤติพรหมจรรย์ โดยการถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อุบาสิกาแก้วทุกท่าน เข้ารับฟังการปฐมนิเทศจากพระอาจารย์ เรื่องข้อปฏิบัติในการอบรม และประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม จากนั้นร่วมประกอบพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โดยตัวแทนอุบาสิกาหน่ออ่อนถวายธูปเทียนแพรแด่พระอาจารย์
วันรุ่งขึ้นได้ร่วมประกอบพิธีบวชเป็นอุบาสิกาแก้ว โดยอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรับผ้าสไบแก้วจากพระอาจารย์ กล่าวคำขอถึงพระรัตนะตรัยเป็นที่พึ่ง อาราธนาศีล 8 กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญร่วมกัน

โดยตลอดระยะเวลาการบวชอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ในเรื่อง กิจวัตรประจำวัน ทำวัตรสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม  สืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ทำความสะอาดเสนาสนะ ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร การยืน เดิน นั่ง นอน เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์

หลังจากจบการอบรมแล้ว อุบาสิกาแก้วทุกท่านมีความตั้งใจที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร สร้างกระแสแห่งการทำความดี  โดยการชักชวนคนมาปฏิบัติธรรม และแนะนำให้รู้จักความสุขภายใน

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขอกราบอนุโมทนาบุญ  มา ณ โอกาสนี้