Thai Supatra Restaurant & Cafe

สวิตเซอร์แลนด์จัด One Day Meditation Retreat มีนานาชาติกว่า 30 คนเข้าร่วม

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ร่วมกับ ร้านอาหารไทยสุพัตรา (Thai Supatra Restaurant & Cafe) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรม One Day Meditation Retreat โดยมีพระอาจารย์วิชัย ปุณณธัมโม บรรยายธรรมหัวข้อ Mindfulness Meditation แนะนำการฝึกสมาธิเบื้องต้น และประโยชน์ของสมาธิ ด้วยการเอาใจมาไว้ที่กลางกาย ประกอบการภาวนา “สัมมา อะระหัง”

โดยผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน จากนานาชาติต่างประทับใจและชื่นชอบการฝึกสมาธิด้วยวิธีการดังกล่าว นอกจากนี้ทุกคนได้จุดประทีปอันเป็นสัญญลักษณ์แห่งสันติภาพ หรือ Light of peace เพื่อขยายสันติสุขจากภายในใจของทุกคนไปสู่ใจของคนทั้งโลก