Meditation at Biel

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ  สวดพระอภิธรรม ณ เมืองเบียน ภาคสาย พระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญ   จากนั้น กัลฯสุกัญญา แซ่ลี้  ได้เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลห้า อาราธนาธรรม พระอาจารย์สวดพระอภิธรรม จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุล