Geneva International Meditation Center

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จัดบรรยายธรรมและสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ดร. ปรมัย ธนิสฺสโร บรรยายธรรมหัวข้อ “Life balance” หรือ “สร้างสมดุลชีวิตด้วยสมาธิ”